پروژه های سرمایه گذاری

نام پروژه : vera plaza

نام پروژه : vera plaza

 نام پروژه : vera plaza    کد پروژه :۱۰۰۳۵ محله پروژه:  vera مساحت زمین۱۶۶۰ مترمربع مساحت زیر بنا : ۲۵۰۰ مترمربع مساحت پارکینگ : ۳۰۰ تعداد طبقات : ۱۰ مساحت فضای سبز : ۳۸۰ مترمربع  

نام پروژه : median   

نام پروژه : median   

نام پروژه : median    کد پروژه :۱۰۰۳۴ محله پروژه:  old median مساحت زمین۱۶۲۸ مترمربع مساحت زیر بنا : ۲۴۵۰ مترمربع مساحت فضای سبز : ۱۸۰مترمربع    

نام پروژه : dighomi

نام پروژه : dighomi

نام پروژه : dighomi   کد پروژه :۱۰۰۳۳ محله پروژه dighomi vilage مساحت زمین۱۲۰۰ مترمربع مساحت زیر بنا : ۲۵۵۰ مترمربع مساحت پارکینگ : ۳۰۰ مترمربع تعداد طبقات : ۹ مساحت فضای سبز : ۱۵۰ مترمربع  

نام پروژه : varketili

نام پروژه : varketili

نام پروژه : varketili کد پروژه :۱۰۰۳۲ محله پروژه: varketili مساحت زمین۱۲۷۵ مترمربع مساحت زیر بنا :۳۲۰۰ مترمربع    تعداد طبقات : ۱۲  

نام پروژه : queen building

نام پروژه : queen building

نام پروژه : queen building کد پروژه :۱۰۰۳۱ محله پروژه tamarashvili مساحت زمین۴۹۰ مترمربع مساحت زیر بنا :۱۰۲۹ مترمربع  مساحت پارکینگ : ۱۵۰مترمربع تعداد طبقات : ۴ مساحت فضای سبز : ۱۴۵مترمربع

نام پروژه : didi digomi

نام پروژه : didi digomi

نام پروژه : didi digomi کد پروژه : ۱۰۰۲۳ محله پروژه : didi digomi area مساحت زمین :۱۰۰۰ مترمربع مساحت زیر بنا :۲۱۰۰ مترمربع سطح اشغال : ۳۰۰ مترمربع تعداد طبقات : ۶  

نام پروژه : tbil hotel

نام پروژه : tbil hotel

نام پروژه : tbil hotel کد پروژه :۱۰۰۳۰ محله پروژه tamar mepe st مساحت زمین۴۲۰ مترمربع مساحت زیر بنا :۱۹۴۲ مترمربع تعداد طبقات : ۷ مساحت فضای سبز : ۶۰  

نام پروژه : vaja pshavela

نام پروژه : vaja pshavela

نام پروژه : vaja pshavela کد پروژه : ۱۰۰۲۲ محله پروژه : vaja pshavela st مساحت زمین :۴۰۴ مترمربع مساحت زیر بنا :۱۰۸۶ مترمربع   تعداد طبقات : ۳

نام پروژه : nutsubidze

نام پروژه : nutsubidze

اطلاعات پروژه:  نام پروژه : nutsubidze کد پروژه: ۱۰۰۲۱ محل پروژه : nutsubidze st مساحت زمین : ۵۳۱ مترمربع مساحت زیربنای کلی : ۱۴۶۰ مترمربع مساحت پارکینگ : ۲۴۴ مترمربع تعداد طبقات : ۵ مساحت بنای مفید :۱۰۰۰ مترمربع مساحت راهروها و آسانسور:۱۳۸ مترمربع فضای سبز : ۸۶ مترمربع