اجاره ماهیانه آپارتمان

کد ۱۰۰۸(Digomi)

کد ۱۰۰۸(Digomi)

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Digomi Area size 67 m² (Floor 7 ( Floors (total) 12 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹        

کد ۱۰۰۹ (Digomi)

کد ۱۰۰۹ (Digomi)

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Digomi Area size 63 m² (Floor 6 ( Floors (total) 9 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹          

کد ۱۰۱۰(didi dighomi)

کد ۱۰۱۰(didi dighomi)

city tbilisi didi dighomi Area size 72 m² (Floor 6 ( Floors (total) 9 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹        

۱۰۱۱(vake)

۱۰۱۱(vake)

City tibilisi vake Area size 60 m² (Floor 7 ( Floors (total) 9 (Rooms 2 ( Bedrooms 1 شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹            

کد ۱۰۱۲ (Samgori)

کد ۱۰۱۲ (Samgori)

City – Tbilisi District – Samgori Sector – Samgori Area size 70 m² (Floor 7 ( Floors (total) 9 (Rooms 3 ( Bedrooms 2   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹            

کد ۱۰۱۳ (Varketili)

کد ۱۰۱۳ (Varketili)

City – Tbilisi District – Samgori (Sector – Varketili Mr (I-VI Area size 70 m² (Floor 1 ( Floors (total) 10 (Rooms 3 ( Bedrooms 2     شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹        

کد ۱۰۱۴ (Samgori)

کد ۱۰۱۴ (Samgori)

City – Tbilisi District – Samgori Sector – Mesame masivi Area size 54 m² (Floor 9 ( Floors (total) 9 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹          

کد ۱۰۱۵ (Vaja-Pshavela Ave)

کد ۱۰۱۵ (Vaja-Pshavela Ave)

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Vaja-Pshavela Ave Area size 50 m² (Floor 6 ( Floors (total) 6 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹          

کد ۱۰۱۶ (Vaja-Pshavela Ave)

کد ۱۰۱۶ (Vaja-Pshavela Ave)

City – Tbilisi District – Saburtalo Area size 60 m² (Floor 3 (Floors (total) 11 (Rooms 2 (Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹        

کد ۱۰۱۷ (Vaja-Pshavela Ave)

کد ۱۰۱۷ (Vaja-Pshavela Ave)

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Vaja-Pshavela Ave Area size 100 m² (Floor 10 (Floors (total) 10 (Rooms 4 (Bedrooms 2 شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹