نام پروژه : median   

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

نام پروژه : median   

کد پروژه :۱۰۰۳۴

محله پروژه:  old median

مساحت زمین۱۶۲۸ مترمربع

مساحت زیر بنا : ۲۴۵۰ مترمربع

مساحت فضای سبز : ۱۸۰مترمربع