نام پروژه : varketili

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

نام پروژه : varketili

کد پروژه :۱۰۰۳۲

محله پروژه: varketili

مساحت زمین۱۲۷۵ مترمربع

مساحت زیر بنا :۳۲۰۰ مترمربع   

تعداد طبقات : ۱۲