نام پروژه : didi digomi

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

نام پروژه : didi digomi

کد پروژه : ۱۰۰۲۳

محله پروژه : didi digomi area

مساحت زمین :۱۰۰۰ مترمربع

مساحت زیر بنا :۲۱۰۰ مترمربع

سطح اشغال : ۳۰۰ مترمربع

تعداد طبقات : ۶