نام پروژه : vaja pshavela

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

نام پروژه : vaja pshavela

کد پروژه : ۱۰۰۲۲

محله پروژه : vaja pshavela st

مساحت زمین :۴۰۴ مترمربع

مساحت زیر بنا :۱۰۸۶ مترمربع  

تعداد طبقات : ۳