گرجستان در سال ۲۰۱۸ گاز طبیعی از روسیه وارد نمی کند

۱۳۹۶/۱۰/۱۴

باکو – ایرنا – دمیتری کومسیشویلی وزیر اقتصاد گرجستان در مورد برنامه واردات گاز طبیعی برای سال ۲۰۱۸ میلادی گفت : این کشور امسال از روسیه گاز طبیعی وارد نخواهد کرد و تمام گاز مورد نیاز را از جمهوری آذربایجان خریداری می کند.

 

خبرگزاری ‘رپورت’ جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گزارش داد : بر اساس این برنامه ،حجم گاز طبیعی وارداتی گرجستان در سال ۲۰۱۸ میلادی دو میلیارد و ۶۸۹ میلیون متر مکعب پیش بینی شده است .

گرجستان برنامه ریزی کرده است ۹۹٫۶۵ درصد از گاز طبیعی مورد نیازرا از جمهوری آذربایجان وارد می کند که شامل یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون متر مکعب از شرکت دولتی نفت این کشور ( سوکار ) و ۸۱۳ میلیون متر مکعب را نیز از میدان گازی ‘ شاهدنیز’ جمهوری آذربایجان است و باقی مانده نیاز مصرفی ( ۹٫۴۱ میلیون متر مکعب ) را از منابع داخلی تامین می کند .

گرجستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از روسیه دریافت کرده و واردات گاز طبیعی از این کشور از ماه مارس سال گذشته انجام نگرفته است.

گرجستان در سال ۲۰۱۸ گاز طبیعی از روسیه وارد نمی کند

خبرگزاری ‘رپورت’ جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گزارش داد : بر اساس این برنامه ،حجم گاز طبیعی وارداتی گرجستان در سال ۲۰۱۸ میلادی دو میلیارد و ۶۸۹ میلیون متر مکعب پیش بینی شده است .

گرجستان برنامه ریزی کرده است ۹۹٫۶۵ درصد از گاز طبیعی مورد نیازرا از جمهوری آذربایجان وارد می کند که شامل یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون متر مکعب از شرکت دولتی نفت این کشور ( سوکار ) و ۸۱۳ میلیون متر مکعب را نیز از میدان گازی ‘ شاهدنیز’ جمهوری آذربایجان است و باقی مانده نیاز مصرفی ( ۹٫۴۱ میلیون متر مکعب ) را از منابع داخلی تامین می کند .

گرجستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از روسیه دریافت کرده و واردات گاز طبیعی از این کشور از ماه مارس سال گذشته انجام نگرفته است.

گرجستان در سال ۲۰۱۸ گاز طبیعی از روسیه وارد نمی کند

خبرگزاری ‘رپورت’ جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گزارش داد : بر اساس این برنامه ،حجم گاز طبیعی وارداتی گرجستان در سال ۲۰۱۸ میلادی دو میلیارد و ۶۸۹ میلیون متر مکعب پیش بینی شده است .

گرجستان برنامه ریزی کرده است ۹۹٫۶۵ درصد از گاز طبیعی مورد نیازرا از جمهوری آذربایجان وارد می کند که شامل یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون متر مکعب از شرکت دولتی نفت این کشور ( سوکار ) و ۸۱۳ میلیون متر مکعب را نیز از میدان گازی ‘ شاهدنیز’ جمهوری آذربایجان است و باقی مانده نیاز مصرفی ( ۹٫۴۱ میلیون متر مکعب ) را از منابع داخلی تامین می کند .

گرجستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از روسیه دریافت کرده و واردات گاز طبیعی از این کشور از ماه مارس سال گذشته انجام نگرفته است.

اخبار گرجستان

ایرنا