کد ۱۰۱۳ (Varketili)

۱۳۹۶/۰۹/۱۱

City – Tbilisi

District – Samgori

(Sector – Varketili Mr (I-VI

Area size 70 m²

(Floor 1 ( Floors (total) 10

(Rooms 3 ( Bedrooms 2

 

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹