خیریه

 

همیاری بخشی از هویت ماست

گروه خیریه مارشال از سازمان های خیریه ای حمایت می کند که برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و مسائل انسان دوستانه فعالیت می کنند و همچنین محیط زیست را بهبود می بخشند. فعالیت های هلدینگ مارشال به عنوان بخشی از تلاش های توسعه پایدار در جهان و به رسمیت شناختن هدف های انسان دوستانه است.