تیم مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل هلدینگ

علی رستگار

a.rastegar@marshallgp.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر بخش اداری 

نینو لکویشویلی

n.lekveishvili@marshallgp.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر بخش حسابداری

نانا بوداولی

n.bodaveli@marshallgp.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر روابط عمومی 

کریستینا آرابیدزه

q.arabidze@marshallgp.com


 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر بخش IT

امیر شنوا

a.shenava@marshallgp.com